altınşehir escort

Kapat

ÖDSGM Haziran Ayı LGS Çalışma Soruları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan aylık LGS çalışma soruları aylık olarak yayımlanıyor. Haziran ayı için hazırlanan LGS çalışma sorularını aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz. Bazı İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından hazırlanan çalışma sorularının da içinde olduğu soruları kolaylıkla indrebilirsiniz.

Ölçme, Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü haziran ayı çalışma sorularının da olduğu pdf dosyasını aşağıda paylaştım. Kolaylıklar diliyorum.

ÖDSGM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Buna göre yukarıdaki sözcüklerle kurulan cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?

→ “Birbirinden hiçbir şey esirgemeyecek durumda olmak, samimi olmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

→ Bu metinde sözü edilen festivalle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

Tekirdağ MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Metinde verilen bilgilere göre koronavirüsle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

→ Yukarıdaki metne göre bu kişilerden hangileri insomni sorununu yaşıyor olabilir?

→ Buna göre hangisi Asya Öğretmen’in öğrencilerinden istediği cümle olabilir?

Tokat MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Bu açıklamalardan hareketle verilen dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?

→ Hangi seçenekte bu paragrafta kullanılan sözcüklerden birinin anlamı yoktur?

→ Yukarıda karışık olarak verilen Zile pekmezinin yapım aşamalarının doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

→ Yukarıdaki öğrencilerden hangisi kendisinden istenen cümleye yanlış örnek vermiştir?

Niğde MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Yukarıdaki görselde Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA TV haftalık yayın akışı verilmiştir.
Bu görsel incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

→ Bu önerme dikkate alındığında aşağıdaki durumların hangisi diğerlerine göre güvenilirlik açısından zayıftır?

→ Bu bilgiler ışığında, hangi doktorların nöbet günü kesin olarak bilinemez?

Samsun MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ikileme, bulunduğu cümleye kesinlik anlamı katmıştır?

→ Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri yapılmıştır?

→ Bu açıklamalara uygun olarak oluşturulan grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Nevşehir MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yazım kurallarından herhangi birinin örneği yoktur?

→ Metnin anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

→ Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Mersin MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Paragraftaki altı çizili kelimelerin Türkçe karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

→ Aşağıdakilerin hangisinde bu metindeki ‘’tıpatıp’’ sözcüğünün anlamını karşılayan bir sözcük kullanılmıştır?

→ Bu cümlelerde kesme işaretinin (’) aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?

Manisa MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur?

→ Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

→ Aşağıdaki cümlelerden hangisinin iletisi bu sözle örtüşür?

Kütahya MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Bu metinden hareketle Hayrettin Karaca ile ilgili niteliklerden hangilerine ulaşılabilir?

→ Aşağıdaki yargılardan hangisi bu metnin iletisini destekler?

→ Bu anlatıda aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?

Kilis MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Bu metinde boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangileri sırasıyla getirilebilir?

→ Bu harf atlama düzenine göre “SINIF” sözcüğü aşağıdaki tabloların hangisinde gizlenmiştir?

→ Metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?

Eskişehir MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Bu metne göre Jules Verne aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilebilir?

→ Bu üç cümlede ifade edilenlerin anlamca en doğru biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

→ Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi açıklaması verilen edebi türe örnek olabilir?

Kayseri MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ “Merak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biri ile kullanılmamıştır?

→ Bu bilgilere göre duvarda yazan resim yazısının anlatmak istedikleri hangi seçenekte verilmiştir?

→ Kimlerin kaldığı oda bilinirse herkesin kaldığı kat tam olarak bilinir?

Erzincan MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kutlu ile ilgili olarak hangisine ulaşılamaz ?

→ Yukarıdaki grafiklerde verilen kavramlar sırasıyla hangi atasözleriyle eşleştirilebilir ?

→ Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “yapışmak” kelimesi bu anlamların dışında kullanılmıştır?

Çanakkale MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Bu metinden hareketle Kanuni Sultan Süleyman’ın tavrıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

→ Parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için bulunan yerlere I, II ve III numaralı cümlelerden hangileri getirilmelidir?

Eskişehir MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ “Sallamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

→ Bu paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

→ Bu metinde Nil Nehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Burdur MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Buna göre öğrencilerden hangisi Ankara gezisine katılmıştır?

→ “Çizmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarının dışında kullanılmıştır?

→ Bu parçada yer alan boşluklara aşağıdaki deyimlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

Batman MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Yukarıdaki fiilimsi içeren cümlelerde, aynı çeşit fiilimsi türlerinin takip edilmesiyle hangi cümleye ulaşılır?

→ Numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi verilen işlevine uygun kullanılmamıştır?

→ Aşağıdakilerden hangisi açıklaması verilen çanta türlerinden biri değildir?

Artvin MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Yukarıdaki bilgiler ışığında Ekrem Bey’e hangi bitkileri tüketmesi önerilebilir?

→ Yukarıdaki metinde hangi iki cümle yer değiştirirse anlamlı bir bütün meydana gelir?

→ Buna göre metinde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

Balıkesir MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ “Sivrilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başkalarını geride bırakıp yükselmek veya ün kazanmak” anlamında kullanılmıştır?

→ Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “boş” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

→ Bu metinde gazete başlıklarıyla ilgili olarak aşağıdaki özelliklerin hangisine değinilmemiştir?

Ardahan MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Bu metinde gazete başlıklarıyla ilgili olarak aşağıdaki özelliklerin hangisine değinilmemiştir?

→ Bahsedilen insanlar aşağıdaki şiirlerden hangisini okumak isteyeceklerdir?

→ Aşağıdaki atasözlerinden hangisi metinde anlatılan düşüncelerle ilgili değildir?

Aksaray MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün atılması anlam değişikliğine yol açmaz?

→ Bu metinde kaç tane deyim kullanılmıştır?

→ Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmamıştır?

Afyon MEM Haziran Ayı Çalışma Soruları

Örnek Sorular:

→ Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu cümlelerde ifade edilenlerin tümünden söz edilmiştir?

→ Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu cümlelerde ifade edilenlerin tümünden söz edilmiştir?

→ Verilenlerin hangilerinde “educa” kelimesinin anlamına ulaşıldığı söylenilebilir?

0 0 0 0 0 0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir